Rehtorin muistilista: katsomusaineiden opetuksen sekä uskonnollisten ja niille vaihtoehtoisten tapahtumien järjestäminen

Perusopetuslain 13§

 • Uskontokunnasta ei välttämättä voi vielä päätellä oppilaan katsomusainetta. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluva tai niihin kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä opiskella ev.lut. uskontoa, mutta ev.lut. uskontokuntaan kuuluva ei voi opiskella elämänkatsomustietoa.
 • Oman uskonnon opetusta järjestetään, jos huoltaja pyytää opetuksen järjestämistä ja oppilaita kyseiseen uskonnon opetukseen tulisi vähintään kolme opetuksen järjestäjän kouluista (eli kolmea oppilasta ei tarvitse löytyä samasta koulusta).
 • Jos oppilaan omaa uskontoa ei opeteta, voi oppilas huoltajan pyynnöstä osallistua ev.lut opetukseen tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Oikeus osallistua enemmistön uskonnon opetukseen on kaikilla riippumatta siitä, järjestetäänkö oman uskonnon opetusta.

Perusopetuslain 5§

 • Perusopetusasetuksen mukaan, jos oppilas ei osallistu enemmistön uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen eikä oppilaan omaa uskontoa tai elämänkatsomustietoa opeteta opetuksen järjestäjän kouluissa, hänelle järjestetään muuta opetusta tai ohjattua toimintaa. Tämä voi olla tarpeen mukaan esimerkiksi matematiikkaa tai S2-opetusta. Oppilas voi osallistua koulun järjestämän muun opetuksen tai ohjatun toiminnan sijasta oman uskonnollisen yhdyskuntansa antamaan opetukseen. Tällöin oppilaan saaman kouluopetuksen määrä voi alittaa säädetyn opetuksen kokonaistuntimäärän. Yhdyskunnan antama opetus ei ole opetussuunnitelman mukaista koulujen katsomusopetusta, eikä sitä merkitä todistukseen uskonto/elämänkatsomustieto -kohtaan. Yhdyskunnan antamasta opetuksesta ei anneta arvosanaa.
 • Pidä Primus ajantasalla oppilaiden katsomusaineiden osalta.
 • Oppilasilmoituslomakkeessa on syytä kysyä oppilaan katsomusainetta.
 • Harvinaisempien uskontojen opetuksessa kannattaa tehdä useamman koulun välistä yhteistyötä. Kolmen oppilaan sääntö koskee opetuksen järjestäjän koulua kokonaisuutena.
  → Koulukuljetus on usein halvempaa kuin omien tuntien pitäminen pienelle ryhmälle.
 • Edellä mainittu edellyttää katsomusaineiden palkittamista lukujärjestykseen yhteistyötä tekevissä kouluissa.
 • Onko eri katsomusaineiden sisällöissä niin paljon samaa, että osa alakoulun katsomusaineiden tunneista voidaan pitää jakautumatta erikseen uskontotunneille ja elämänkatsomustietoon? Tällöin tulee pitää huolta siitä, että opetus noudattaa yhdessä pidettävien tuntien osalta kaikkia opetussuunnitelmia ja että opettajalla on kelpoisuus opettaa kaikkia näitä oppiaineita ja oppimääriä.
 • Koulun ennakkoon tiedossa olevista uskonnollisista tilaisuuksista ja niille vaihtoehtoisesta ohjelmasta kannattaa laatia tiedote ja lähettää se huoltajille heti lukuvuoden alussa.
 • Tämän jälkeen oppilastietolomakkeet, joissa kysytään muiden asioiden ohessa oppilaan osallistumista koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin, lähetetään koteihin tarkistettavaksi. Huom! Ev.lut.uskontokuntaan kuuluvallakaan ei ole velvollisuutta osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin.
 • Jos koulussa järjestetään tiedotteessa esiteltyjen lisäksi muita uskonnollisia tilaisuuksia, on niistä sekä vaihtoehtoisesta ohjelmasta syytä tiedottaa erikseen, jotta huoltajat voivat halutessaan tehdä niihin liittyen uuden erillisen valinnan.
 • Uskonnolliselle tilaisuudelle vaihtoehtoisen ohjelman tulisi olla uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta mahdollisimman samankaltaista kohteena olevan ohjelman kanssa. Tässä on käytettävä maalaisjärkeä. Kirjauksen tarkoituksena on ehkäistä epätasa-arvoinen tilanne. Jos toinen ohjelma on esimerkiksi musiikkiesitys, ei tätä korvaava ohjelma voi olla matematiikan lisätehtävien tekemistä.
 • Jos koulussa pidetään uskonnollisia päivänavauksia, on syytä varmistaa, ettei samaa tilaisuutta käytetä esimerkiksi tiedotuksen, yleisen keskustelun tai vaikka yhteishengen nostatuksen areenana, sillä tilaisuuteen eivät osallistu kaikki oppilaat.

Jos olet epävarma, kannattaako jostain katsomusaineisiin tai uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyvästä asiasta tiedottaa tai kysyä, tee se. Avoimuus ja keskustelevuus välittävät arvostusta ja kunnioitusta!

”Mikään kulttuuri ei voi selviytyä, jos se haluaa sulkea muut ulkopuolelle.” Mahatma Gandhi

Kopioi ja muokkaa tiedotepohja tästä itsellesi

 

KOULUSSA JÄRJESTETTÄVÄT USKONNOLLISET TILAISUUDET

Koulun toimintaan voi kuulua uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia, uskonnollisia päivänavauksia tai uskonnollisia konsertteja. Nämä tilaisuudet katsotaan uskonnon harjoittamiseksi ja ovat kaikille vapaaehtoisia. Koulussamme järjestetään vielä lukuvuoden 2018 – 2019 kuluessa seuraavat uskonnolliset tilaisuudet:

 • [Tähän lukuvuoden tilaisuudet:
 • Seurakunnan päivänavaus noin kerran kuukaudessa
 • 21.12. jouluevankeliumi
 • 18.4. pääsiäisnäytelmä
 • 31.5. kevätkirkko]

Lisäksi joulu- ja päättäjäisjuhlassa voi olla jokin yksittäinen uskonnollinen ohjelmanumero, jonka katsotaan liittyvän suomalaiseen juhlaperinteeseen. Yksittäinen ohjelmanumero ei tee koko tilaisuudesta luonteeltaan uskonnollista.

Niille oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin järjestetään koululla muuta ohjelmaa, joka on mahdollisimman paljon korvaamansa uskonnollisen tilaisuuden kaltaista.

[Tässä kuvataan, mitä on yllä mainittuja tilaisuuksia korvaava ohjelma: Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi seurakunnan päivänavauksissa ja niitä korvaavissa uskonnottomissa tilaisuuksissa käsitellään samoja eettisiä aiheita (kiitollisuutta, rauhaa, anteeksi antamista jne.). Joulukirkon aikana pidettävän uskonnottoman tilaisuuden ohjelma liittyy muun muassa talveen, hiljaisuuteen ja rauhoittumiseen. Pääsiäisnäytelmän aikana uskonnottomien oppilaiden kanssa käsitellään kevään etenemistä, ja kevätkirkkoa korvaavassa uskonnottomassa tilaisuudessa pohditaan muun muassa tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista.]

Teille jaetaan pian koteihin tarkistettavaksi ja täytettäväksi oppilastietolomakkeet, jotka sisältävät koulumme rekisterissä olevia lapsiinne liittyviä tietoja. Oppilastietolomakkeessa kysytään osallistumista uskonnollisiin tilaisuuksiin. Valinta koskee tässä tiedotteessa esiteltyjä tilaisuuksia. Jos järjestämme lukuvuoden aikana vielä muita uskonnollisiksi luokiteltavia tilaisuuksia, tiedotamme niistä erikseen Wilman kautta, jotta teidän on mahdollista tehdä niihin liittyvät valinnat.

Yhteistyössä
rehtori

Tekijä: Seppo Mentula, rehtori. Paijalan ja Rusutjärven koulut, Tuusula (2021)