Maailman uskontojen kartta

Tavoitteet

Saada osallistujat tietoisiksi ja kiinnostuneiksi maailman uskonnollisesta monimuotoisuudesta.

Materiaalit

  • Iso maailmankartta tai maapallo
  • Post-it lappuja

Työskentely

Jaetaan osallistujat kolmen-neljän hengen ryhmiin. Ryhmät saavat 15 minuuttia aikaa keskustella ja merkitä post-it lapuilla kartalta kahdeksan maata, joiden joukkoon kuuluu vähintään neljä maailmanuskontoa (maan enemmistöväestön mukaan). Ryhmät esittelevät oman työnsä muille ryhmille. Opettaja haastaa ryhmiä miettimään maiden vähemmistöuskontoja ja niiden asemaa.

Seuraavat kysymykset voivat olla avuksi keskusteluissa

  • Mitä uskontoja esiintyy maailmassa? Tehkää lista.
  • Miten suuri osa maailman väestöstä suunnilleen edustaa kutakin uskontoa? Entä uskonnottomat, missä heitä esiintyy eniten? (Opettaja voi näyttää tilastoja / kuvioita maailmanuskonnoista.)
  • Mikä on valtauskonto maassasi? Entä uskonnottomuus? Onko koulussasi / lähiympäristössäsi muiden uskontojen edustajia? Mitä kokemuksia sinulla on muista uskonnoista?
  • Mitä uskontotilastot meille lopulta kertovat? Tarkastelkaa uskonnon sisäistä moninaisuutta viimeaikaisen tutkimuksen valossa: miten suomalaiset kokevat oman katsomuksellisen identiteettinsä, kun kuitenkin 74% kuuluu ev.lut. kirkkoon.
  • Kohtaavatko muiden uskontojen edustajat syrjintää tai negatiivisia asenteita lähiympäristössäsi? Mistä luulet tämän johtuvan? Mitä voimme tehdä vähentääksemme ennakkoluuloja ja negatiivisia asenteita ja edistääksemme kunnioitusta? Tehkää lista ehdotuksista.
  • Kohtaavatko uskonnottomat myös syrjintää tai negatiivisia asenteita?
  • Missä maissa on suurimmat haasteet uskonnonvapauden suhteen? Miten näissä maissa kohdellaan vähemmistöuskontojen edustajia? Mikä on uskonnollisten johtajien rooli ja vastuu tällaisissa tilanteissa?

Taustamateriaalia

Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka. Suosituksia Suomelle.

Opettaja voi myös havainnollistaa maailman uskontojen väestömäärää jakamalla osallistujat ryhmiin sen mukaan miten monta osallistujaa edustaisi kutakin maailmanuskontoa, jos ryhmä edustaisi koko maailman väestöä.

Maailman uskontojen levinneisyys: Uskonnot maailmalla 2012 (lähde: Suomen ekumeeninen neuvosto) (Perustuu UNESCOn Learning to live together-julkaisuun.)