Yhteisymmärrysviikon materiaalit: peruskoulu

Tältä sivulta löydät yhteisymmärrysviikon pedagogisia materiaaleja perusopetukseen. Löydät tehtäviä eri aihealueisiin liittyen. Tutustu myös Dialogitaitajien tehtäviin ja vinkkeihin!

Uskontojen ja katsomusten moninaisuus

Dialogiharjoitteiden yhteydessä on hyvä muistaa, että jokaisella ihmisellä, niin uskonnollisella kuin ei-uskonnollisellakin, on arvoja ja katsomuksia joiden pohjalta suunnistaa elämässä. Ihmisen vakaumuksellinen ja maailmankatsomuksellinen identiteetti rakentuu suhteessa paikalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Uskontodialogin vuorovaikutteisessa kohtaamisessa voidaan tehdä näkyväksi paitsi uskontojen ja katsomusten
välinen myös uskontojen ja katsomusten sisäinen moninaisuus.

Katsomuksellinen kohtaaminen

Katsomuksia ei tulisi nähdä ainoastaan uskomuksellisina tai filosofisina järjestelminä, vaan osana ihmisten käyttäytymistä, elämysmaailmaa ja identiteettiä. Uskonnot eivät ole monoliittisia rakenteita, vaan ajan ja kulttuurin mukana muuttuvia yhteisöllisen ja yksilöllisen tason elettyjä todellisuuksia. Tämän ymmärtäminen lisää uskontojen lukutaitoa, mikä on yksi keskeisimmistä taidoista oikeudenmukaisen ja rauhanomaisen maailman rakentamisessa. Uskontodialogi ei siis ole ainoastaan tiedon vaihtamista. Se antaa valmiuksia tulkita ja reflektoida sekä omaa että toisten katsomuksellista ja kulttuurista käyttäytymistä.

Etiikka

Uskontodialogia voidaan käydä lukuisin erilaisin lähtökohdin ja painotuksin. Yksi keino arjen ruohonjuuritason dialogissa on etsiä yhteisiä keskeisiä arvoperusteita, eettisiä periaatteita, jotka kaikki jakavat opillisista eroavaisuuksista huolimatta. Tämä ei tarkoita yhteisen eettisen säännöstön luomista ryhmässä, vaan perustavanlaatuista toisten kunnioittamisen tunnistamista, joka on löydettävissä lähes kaikista uskonnoista ja elämänkatsomuksista. Lapsille ja nuorille on ensiarvoisen tärkeää opettaa toimimaan yhteyttä rakentavasti eri tavalla ajattelevien ihmisen kanssa, argumentoimaan omia mielipiteitä ja rohkaista hyväksymään toinen erilaisista näkemyksistä huolimatta. Kultaista sääntöä soveltaen voidaan sanoa, että kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä, kaikkea ei tarvitse edes ymmärtää, mutta toista tulee aina kohdella niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan.